Góc IT - Blog công nghệ

Category - Góc hệ điều hành

Hướng dẫn kiểm tra dung lượng ổ cứng trên Linux

Hệ Điều Hành Linux có một tiện ích tích hợp mạnh mẽ để kiểm tra dung lượng về việc sử dụng không gian ổ cứng với sự giúp đỡ của lệnh “df”. Lệnh “df” nghĩa là “disk filesystem”, được sử dụng để hiển thị tóm tắt đầy đủ về...