Góc IT - Blog công nghệ

Category - Góc IT

Cài đặt Git và các thiết lập 1 dự án

Cài đặt Git Trước khi bước vào hướng dẫn, đầu tiên chúng ta hãy xây dựng môi trường để sử dụng Git. Ở đây sẽ chỉ định và cài đặt ứng với các môi trường Windows(GUI), Mac(GUI), Console(command line). Và trở về sau cũng...